1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 „GROMART Paweł Wojciechowski” prowadzi sklep internetowy pod adresem: www.gromartsklep.pl (dalej „Sklep Internetowy”). 
1.2 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Kupujących. 
1.3 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest „GROMART Paweł Wojciechowski” z siedzibą w Warszawie (adres: Głębocka 94 lok. 53, 03-287, Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra i Technologii, REGON 385004672, NIP 671-15-88-982 (dalej „Administrator”).
1.4 „GROMART Paweł Wojciechowski” przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
1.5 „GROMART Paweł Wojciechowski” zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem oraz podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, zapobieganiu wycieku danych osobowych oraz ich zniekształceniu.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1 Każdorazowo cele, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez „GROMART Paweł Wojciechowski” wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika lub Kupującego w Sklepie Internetowym. 
2.2 Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Kupujących przez „GROMART Paweł Wojciechowski”:
zawarcie oraz realizacja Umów Sprzedaży;
marketing bezpośredni produktów lub usług, w tym wysyłka newslettera;
działania analityczno-statystyczne w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego.
2.3 „GROMART Paweł Wojciechowski” przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników i Kupujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby / NIP firmowy. 
2.4 Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
2.5 Dane osobowe Użytkowników lub Kupujących przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży „GROMART Paweł Wojciechowski” przetwarza, w tym przechowuje, przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych. 
2.6 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług „GROMART Paweł Wojciechowski” jest prawnie usprawiedliwiony cel realizowanych przez „GROMART Paweł Wojciechowski” (zgodnie z Motywem 47 Preambuły RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług). Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego „GROMART Paweł Wojciechowski” przetwarza, w tym przechowuje do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.  
2.7 W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkowników lub Kupujących w celu marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
2.8 Możliwymi odbiorcami danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową „GROMART Paweł Wojciechowski” mogą być:
w przypadku Użytkownika, który dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

3.1 Zgodnie z przepisami, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez „GROMART Paweł Wojciechowski” , ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do „bycia zapomnianym”.
3.2 Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
3.3 Dodatkowo, każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego ochrony danych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.4 Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie „GROMART Paweł Wojciechowski”, poprzez przesłanie listu pocztą tradycyjna lub pocztą elektroniczną na adres: gromart.pl@gmail.com.
3.5 Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli:
ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na „GROMART Paweł Wojciechowski” w przepisach obowiązującego prawa, lub 
gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.

3.6 Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki Kupującego i „GROMART Paweł Wojciechowski” łączy Umowa Sprzedaży.

4. COOKIES 

4.1 Pliki cookies, zwane także „ciasteczkami”, to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika oraz Kupujących w związku z odwiedzaniem Sklepu Internetowego. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisów internetowych. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4.2 „GROMART Paweł Wojciechowski” w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego używa plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu Internetowego z uwzględnieniem potrzeb Użytkowników oraz Kupujących i zapewnienia ich bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu Internetowego. Pliki cookies umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie, a także umożliwiają prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów firmy.
4.3 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym;
zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
zapamiętywania danych logowania do Sklepu Internetowego;
zapamiętywania odwiedzanych stron produktowych przez Użytkowników;
prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego.
4.4 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
4.5 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia akceptacji korzystania z plików cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka akceptacja może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach: Internet Explorer, google Chrome, Firefox Mozilla, Opera i Safari.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 10 lutego 2020 r.
5.4 Wszelkie zmiany niniejszej polityki będą publikowane w Sklepie Internetowym.cWE